top of page

Adventi nyereményjáték szabályzat

Zelenij Linda (székhely: 1025 Bp. Palatinus utca 12. EV) továbbiakban: „Szervező”, nyereményjátékot (a továbbiakban „Játék” vagy „Nyereményjáték”) szervez. A nyereményjáték célja promóció. Kerékpárosoknak olyan termékek és szolgálatások (bikepark) bemutatása és promóciója térítémentesen, ami hasznos lehet számukra. 
 

Tájékoztatjuk, hogy a Nyereményjáték nem áll kapcsolatban a Facebookkal, azt a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, nem hagyja jóvá, így a Facebookot a Nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult. A Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős.

A nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges.

A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.
 

1.      A játék időtartama

A nyereményjátékra jelentkezni a nyereményjáték poszt közzétételének időpontjától kezdve lehetséges. A nyereményjáték időtartama December 1- December 24. Szerdánként megjelenik a nyereményjáték poszt és advent vasárnap történik meg az eredményhirdetés.

A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

2.      A játék menete

A Nyereményjáték ahttps://www.facebook.com/mtbedzo oldalon közzétett nyereményjáték posztoknál zajlik.

A játékra jelentkezni a játék időtartama alatt a nyereményjáték poszt alatti kommenteléssel vagy kommentben kép feltöltésssel lehet, a posztban feltett kérdésre való válaszadással lehetséges. A nyereményjáték posztból egyértelműen kiderül melyik szükséges. A megosztás nem feltétele a játékban való részvételnek.

A Szervező a játék időtartama alatt december 1-24 között 3 különböző ajándékot sorsol ki 3 különböző nyertes között.

A nyertes kiválasztása véletlenszerű sorsolással, egy sorsoló alkalmazás segítségével történik. A nyertest a játék alatti posztban, a hozzászólása alatt értesíti a Szervező.
A nyertes a posztban meghirdetett nyereményt nyeri. Ez egy bemutatkozó promóciós termék, egyfajta PR ajándék. A Nyeremény vonatkozásában a Szervező a változtatás jogát fenntartja. A Szervező rögzíti, hogyfelelőssége kizárólag a nyeremény nyújtására terjed ki, a nyeremény igénybevételéhezkapcsolódó további feltételek biztosítása már nem kötelezettsége.

Az értesítést követően a nyertesnek 5 naptári napon belül van lehetősége visszajelezni, illetve felvenni a kapcsolatot a Szervezővel privát üzenetben.

A nyeremény kézbesítéséhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mail cím és telefonszám megadása.
A Szervező vállalja, hogy amennyiben felmerül adó-vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség anyereményekkel kapcsolatban, úgy a Szervező a nyertes nevében kifizeti a nyereményreesetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkelkapcsolatban felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is. Az ezeken felülesetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, utazási költség, illetve minden kapcsolódó költség anyertest terheli. Az első nyeremény átvehető Budapestben a Rideshop Showroomban. 
A Játékos köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, a Szervezőt nem terheli felelősség. 
A Nyeremény készpénzre nem váltható, készpénzben történő visszatérsítés nem lehetséges, továbbá kedvezményekkel nem vonható össze. A nyeremény másra nem ruházható át, kereskedelmi forgalomba nem hozható.

A Résztvevő(k) személyazonosságának igazolására a Szervező személyazonosságot igazoló okirat bemutatását kérheti a nyertestől.

Ha nem történik meg az adatszolgáltatás, akkor a nyertes Résztvevő elveszíti a jogosultságát a nyereményre, és az eredeti sorsolás szempontjai szerint a Szervező pótnyertes Résztvevőt sorsol helyette, akire ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint az eredeti nyertes Résztvevőre.

A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek különösen, denem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) pornográf vagy szexuális tartalmúak, (iii)sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) aJáték témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, versenytársmárkákat vagy termékeket jelenítenek meg, (vi) más, a Szervező által nem gyártott vagyforgalmazott márkát hangsúlyosan jelenítenek meg, (vii) internetes honlapról vagy bármely másúton letöltöttek, (viii) reklám értékűek, (ix) a Szervezőjó hírnevét sértik, (x) sértik valamelyharmadik személy szerzői vagy személyhez fűződő jogát, harmadik személyek személyes adataitjelenítik meg, illetve érdekeit sértik, (xi) jogsértőek, (xii) a Szervező szubjektív megítélése alapjánnem illeszkednek aJáték koncepciójába. Szervező az ilyen kommenteket azonnal törli sajátmegítélése szerint.

 

3.      Részvételi jogosultság

Részvételre jogosult valamennyi, Magyarországon lakcímmel, valamint érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező természetes személy, aki a részvétel időpontjában betöltötte a 18. életévét és érvényes, nyilvános Facebook felhasználói fiókkal rendelkezik. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A Szervező nem ajánlja harmadik személy által regisztrált vagy nem valós adatokat tartalmazó profillal való résztvételt a Játékban. Amennyiben nem saját maga által regisztrált profiltvesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult írásbeli hozzájárulását, a megfelelőjogosulti hozzájárulás esetleges hiánya miatti következményekért kizárólag Játékos felelős, aJátékkal kapcsolatos, e-mail postafiók, illetve profil használat jogosultságából fakadó vitákkalkapcsolatban aSzervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja

4.      A jogi út igénybevétele

A Résztvevő és a Szervező közötti esetleges jogviták elbírálására a Szervező székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult.

5.      Egyéb rendelkezések

A Szervező fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül megváltoztassa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges.

6.      Adatkezelési szabályok

A kezelt személyes adatok köreA Játékba történő részvétel során a Játékosok a következő személyesadataikat bocsátják azadatkezelők rendelkezésére:· Profil név· Profil képA nyertes Játékosnak ezen felül a következő adataikat is meg kell adniuk:· Teljes név· Profil kép· E-mail cím· Telefonszám· Szállítási cím

Nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatos adatkezelés:

 

Adatkezelés célja: Nyereményjátékban való részvétel.

Kezelt adatok köre: név, Facebook profil.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti érintett hozzájárulása.

Adatkezelés időtartama: adatkezelő a személyes adatokat a nyereményjáték lezárulásának időpontjában törli.

Tájékoztatjuk, hogy a Nyereményjátékban való részvétellel Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező, mint adatkezelő az Ön nevét és Facebook profilját, mint személyes adatait kezelje.

A nyertes résztvevők személyes adatainak kezelése:

Adatkezelés célja: nyeremény eljuttatása a nyertes részére.

Kezelt adatok köre: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti érintett hozzájárulása.

Adatkezelés időtartama: adatkezelő a személyes adatokat a nyeremény átadását követően haladéktalanul törli.

A Résztvevő téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. Adatkezelő a sorsolás lebonyolítása céljából adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

A Résztvevő a tájékoztatáshoz, adatainak törléséhez, helyesbítéséhez, az adatai kezelése elleni tiltakozáshoz és a kezelt adatok korlátozásához való jogát a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint gyakorolhatja.

A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; honlapcím: www.naih.hu; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) vizsgálatát kezdeményezni, illetve az érintett lakóhelye szerint illetékes törvényszék előtt pert indítani.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó az adatkezelés során a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával járnak el.

Az Adatkezelő (Szervező) gondoskodik a Játékosok személyes adatainak biztonságáról és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Résztvevők személyes adatai megfelelő védelmének biztosításához szükségesek. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

Tekintettel, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul, a már megvalósult adatkezelés jogszerűségének megkérdőjelezése nélkül a jövőre nézve a hozzájárulást bármikor visszavonhatja. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot bármikor megváltoztathatjavagy visszavonja külön értesítés és indoklás nélkül.

bottom of page